TỔNG HỢP 13 BÀI CẢM ÂM ĐƯỢC ƯA THÍCH

Về Quê.
Rế rế rế đố la đố la sol la
Sol la rê la đố rế
Sol la rê la sol la
Đố sol la la sol fa rê rê
Sol sol sol fa sol la la
La mi la sol la đố la
La sol fa sol, la sol fa sol rê sol la đố sol la
La đố la sol fa sol la la
La mi la sol la rế đố la
La sól mí mí, mí rế đố , mí rế đố, rế đố la, là đố rế
Tây Vương nữ quốc.
Đồ rê fa, sol la mi rê đồ rê
Fa sol la, đố rế fa sol la si la
La đố rế đố rế, rề la sol
Fa sol la đố rê đồ
Rê mi sol la rê fa
ĐK :
Đố đố rế fá mí rế đố rế
Đố đố rế fá mí rế đố la sol la
La đố rế đố rế, rề la sol
Fa sol la đố rê đô
Rê mi sol la rê fa
Giấc Mơ Trưa.
Mi rê đồ rê sol
Rê sol đố đố, rê sol rế rế
Mí rế đố rế la, La rê đố rế sol
Mi rê đồ rê sol
Rê sol đố đố, rê sol rế đố
Mí rế đố rế la, La rê đố rế sol
ĐK :
Sol Sól mí mí mí rế đố rế đố
Sol Sól mí mí mí rế đố rế mí
La mí rế rế rế đố la đố rề
La mí rế rế rế đố la đố sol
Sol Sól rế đố .
Bèo Dạt Mây Trôi.
Đố đố sól mí fá sól lá sól sól
Mí mí mí rế mí sól đố, đố mí rế đố sol
Sól đố mí fá sól, mí mí mí rế mí sól đố, đố mí rế đố sol
Là đố đố rế mí mí, mí rế đố, rế mí rế mí sól đố sol
Đô sol đố rế mí sól mí rế đố
Tình Ca Tây Bắc.
Sol đố rế mí sól lá mí mí rế mí rế đố la
Sol sol la mi rê mi sol la đố mí rế đố rế
Mí mí sól lá mí rế đố la la la sol la sol
Sol sol la rê sol sól mí rế đố la đố
Sól mí mí sól lá
Mí rế mí sól mí rế mí
Mí rế đố rê mí rê đố la đố la sol la
Mí rế đố la mí
Sól lá mí sól lá, mí sól sól lá sól mí rế
Đố la đố la sol, mí rế mí sól la…(Luyến)……Sol
ĐK :
Sol sol la sol la đố, mí rế đố, đố la sol
Sól lá sól sól, sól lá mi rê mi sól mi
Rế rế đố rế mí rế đố la sol la sol
Sol sol la sol rê sol sól mi rê đô la đố
Sol sol la sol la đố, mí rế đố, đố la sol
Sól lá sól sól, sól lá mi rê mi sól mi
Rế rế đố rế mí rế đố la sol la sol
Sol sol la sol rê sol sól mi rê đô la đô.
Tình Xưa Nghĩa Cũ.
La la đố rế fá mí rế đố
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Rê la sol fa rê đô rêmi rê đô
La la đố rế fá mí rế đố
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Rê la sol fa rê fa đô rê fa
Sol fa sol rế đố la sol fa sol la
La sol la đố rế đố rế mí rế
Rế la đố fá rế đố la đố sol
Sol la sol fa sol fa sol la đố
Fá rế đố la sol la đố rế fá mí rế đố
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Rê la sol fa rê fa đô rê fa
Tân Bế Thượng Hải.
Là đố rế……Là đố sol
La đố rế fá rế đố fa la sol
Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê fa đô
Là đố rế……Là đố sol
La đố rế fá rế đố fa la sol
Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê đôrê fa
ĐK :
Fá fá rế fá rế fá rế đố
Đố la rế đố fa sol fa sol lá
La la sol# la, fá fá mí rế
La la sol, la fá fá rế la đô
Là đố rế……Là đố sol
La đố rế fá rế đố fa la sol
Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê đôrê fa
Xuân Này Con Không Về.
Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
Fá sól fá đố đố rế sól đố
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol fa sol
Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
Fá sól fá đố đố rế sól đố
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol đố fa
ĐK :
Fá rế đố Sib đố sol đố rế
Rế đố sol đố fa sol đố, La sol la đố fa rê fa sol
Đô rê fa sol sol Sib đố đố
Mí rế đố đố sol đố rế mí, mí rế sól sól fá sól đố
Gặp Mẹ Trong Mơ.
Rê rê rê la la sol, mi mi mi fa mi rê
Rê rê rê la la sol, đố đố đố rế đố la
La la rế đố rế rế, đố rế đố la sol
Fa fa fa fa fa đố la đố sol sol la rê
Rê rê rê la la sol, mi mi mi fa mi rê
Rê rê rê la la sol, đố đố đố rế đố la
La la rế đố rế rế, đố rế đố la sol
Fa fa fa fa fa đố la đố sol sol la rê
ĐK :
La la la fá mí rế
Đố rế đố la sol
Fa fa fa fa fa đố la đố sol sol la rê
Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi.
Đô fa la đố, fa mi la đố
Đố rế mí fá mí rế đố
La sol fa fa fa, la sol fa fa fa
Sol la sol fa rê la sol
Đô fa la đố, fa mi la đố
Đố rế mí fá mí rế đố
La sol fa fa fa, la sol fa fa fa
Sol la sol rê mi sol fa
Đố la sol fa la đố mi
Rê mi rê mi rê đô la
Đố la sol fa đố mi
Rê mi fa fa fa sol la sol
Nhật ký của Mẹ.
La sol la fá, la sol la mí, la sol la rế đố Sib la
La sol la rê, la sol la rê
La sol fa đô đô rế la
La sol la fá, la sol la mí, la sol la rế đố Sib la
La sol la rê, la sol fa mi
Fa mi đô fa sol mi rê
ĐK :
Rế mí fá fá fá sól mí
La đố rế rế rế fá đố
La sol fa rê sol la đố
La sol fa sol sol la sol
Rế mí fá fá fá sól mí
La đố rế rế rế fá đố
La sol fa rê sol la đố
Mí rê đố rê
A Time For Us.
La đố si mi, mi sol mi la
La sol fa sol, sol fa mi rê
Mi rê đô rê mi
La đố si mi, mi sol mi la
La rế……Si, mi đố si la sol đố si la, sol la
Đố mí, đố rế, mí fá, rế mí
Đố rế, si đố, la si, đố sol mi sol la la
La đố si mi, mi sol mi la
La sol fa sol, sol fa mi rê
Mi rê đô rê mi
La đố si mi, mi sol mi la
La rế……Si, mi đố si la sol đố si la, sol la
Đố mí, đố rế, mí fá, rế mí
Đố rế, si đố, la si, sol la
TÌNH ĐẤT
Fa2 son2 re2 do2 ,do2 fa2 son2 do3 la2 son2 la2
La2 la2 la2 son2 re2,fa2 la2 son2 son2 fa2 son re2 do2
Do2 son do2 ,do2 re2 fa2 son2 la2 son2 re2 son2
Son2 son2 fa2 re2 do2 re2 fa2 do2,son la2 son2
Dk
Do3 re3 do3 fa2 ,fa2 son2 do3 re3 do3 fa2 son2 do3
La2 la2 re2 ,fa2 la2 son2 fa2 son re2 do2
Do3 re3 do3 fa2 ,fa2 son2 do3 re3 do3 fa2 son2 do3
La2 re2 son ,son2 la2 do2 son2 fa2

Comments

comments

Check Also

cam am noi nay co anh sao truc

Chia sẻ Cảm âm Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP

Chia sẻ cảm âm sáo trúc , cảm âm sơn tùng Mtp chuẩn. Mới đây …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *